Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie został powołany w roku 1974 na bazie istniejącego od 1956 r. Domu Kultury Dzieci i Młodzieży.

Zarówno Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, jak i Młodzieżowy Dom Kultury zawsze miały swoją siedzibę w przepięknym, zabytkowym neoklasycystycznym Pałacyku Sokoła.

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Samorząd Powiatu Pruszkowskiego. MDK jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego.

Placówka nasza jest otwarta i przyjazna, a naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków, wyrobienie u nich świadomego dążenia do rozwijania zainteresowań i uzdolnień, twórczego spędzania wolnego czasu opartego na znajomości potrzeb i psychiki.

MDK ma rozbudzać kontakt z kulturą i sztuką, wartościami patriotycznymi, społecznymi i etycznymi. Placówka nasza jest wielopokoleniowa. Byli i aktualni wychowankowie, ich rodzice i opiekunowie stanowią MDK-owską rodzinę.

Naszą misją jest:

 • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego,
 • prowadzenie kursów przygotowawczych do egzaminów do szkół artystycznych średnich i wyższych,
 • organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • promowanie zdrowego trybu życia i radzenia sobie ze stresem,
 • pomaganie wychowankom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie, rozumieniu swoich uczuć i szanowania uczuć i potrzeb innych,
 • tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami,
 • prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych na rzecz dzieci ze środowisk patologicznych,
 • działalność oświatowa i edukacyjna na rzecz społeczeństwa powiatu pruszkowskiego,
 • wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych i edukacyjnych,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
 • kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
 • stworzenie właściwej atmosfery w placówce, pełnej wzajemnego zaufania, zrozumienia i partnerstwa.